MCSA 2019 | Download File ISO Windows Server 2019

Microsoft trong hệ thống Windows Server 2019 đã cung cấp một tính năng rất quan trọng là hỗ trợ đầy đủ và đầy đủ cho các máy ảo Linux. Một trong những tính năng mới trong Windows Server Edition 2019 là vị trí trung tâm để quản lý hệ điều hành dựa trên Web. Trung tâm quản…

Microsoft Azure | MOn-Premise là gì

On-Premise là gì? On Premise có thể được giải thích như là một công ty đưa ra quyết định để nguồn phần mềm của họ “in-house”. Thay vì vậy là “On-cloud” – dữ liệu thông qua mạng internet hoặc sử dụng các quy trình cung cấp và lưu trữ của nhà sản xuất, ứng dụng được duy trì tại văn phòng thực của doanh nghiệp. Sau khi được đặt vào cơ sở hạ tầng của công…