Facebook Ads Library (Thư viện quảng cáo Facebook) là gì ?

Facebook Ads Library là ứng dụng tra cứu toàn bộ thông tin, minh bạch của mọi bài quảng cáo của mọi người dùng quảng cáo trên Facebook. Thư viện quảng cáo Facebook (Facebook Ads Library) được cung cấp các thông tin về quảng cáo gồm các thông tin sau: Các quảng cáo liên quan vấn…