Microsoft 365 | Task 4 – Setting Up Office 365 Password Policy
View Post: 312 người truy cập bài viết
Tags :

Tổng quan về chính sách Password trong Microsoft 365

Chính sách mật khẩu Office 365 yêu cầu người dùng chọn một mật khẩu có đủ độ phức tạp để đáp ứng yếu tố an toàn cho tài khoản người dùng.

Chính sách mật khẩu trên Office 365 bao gồm ba yếu tố chính như sau:

Độ dài mật khẩu: Thông tin mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự. Khuyến cáo mật khẩu dài hơn (lớn hơn khoảng 10 ký tự) và chọn các từ hoặc ký tự có thể đoán được trong mật khẩu.

Độ phức tạp của mật khẩu: Mật khẩu khó bao gồm sự kết hợp giữa chữ hoa và chữ thường (a-z, A-Z), số cơ bản (0-9) và các ký hiệu không phải chữ cái (như;!, @, #, _, -). Mật khẩu phức tạp không được bao gồm thông tin tên người dùng, ngày sinh hoặc các chi tiết cá nhân khác vì chúng dễ bị truy cập trái phép hơn.

Thời hạn hết hạn của mật khẩu: Điều này được đặt theo mặc định là 90 ngày, tuy nhiên, có thể thay đổi ngày hết hạn hoặc đặt nó không bao giờ hết hạn. 

Khi sử dụng dịch vụ Azure AD Premium P1 hoặc P2 người dùng có thể đồng bộ thông tin mật khẩu từ AD DS trong doanh nghiệp lên Microsoft 365. 

Mật khẩu người dùng Office 365 được đặt mặt định hết hạn sau 90 ngày. Thông báo mật khẩu hết hạn sẽ hiện thị khi người dùng đăng nhập.

Khi người dùng thay đổi mật khẩu Office 365 cần xem xét các nguyên tắc bảo mật sau:

1. Mật khẩu mới cần có tối thiểu 8 ký tự và không được vượt quá 256 ký tự

2. Nó phải bao gồm ít nhất 3 trong số những điều sau:

  • Ký tự viết thường Chữ hoa
  • Các số (0-9)
  • Các ký hiệu như:! @ # $% ^ & * – _ + = [] {} | \: ‘,. ? / `~“ <> ();

Người dùng có thể tự thay đổi mật khẩu khi đăng nhập vào trang Portal Office 365

Cấu hình Password Policy trong Microsoft 365

1 – Đăng nhập vào trang quản trị: admin.microsoft.com

 

2 – Tại màn hình Microsoft 365 admin center, menu trái chọn [SettingsCài đặt], chọn [Org Settings Cài đặt tổ chức] và chọn tabs [Security & privacy Bảo mật và quyền riêng tư].

 

3 – Tại [Security & privacy Bảo mật và quyền riêng tư] chọn Password expiration policy (Chính sách hết hạn mật khẩu)

Cấu hình thông số thời hạn mật khẩu hết hạn cho người dùng tuỳ vào chính sách bảo mật của từng doanh nghiệp mà cấu hình phù hợp. Sau đó chọn [Lưu]

  • Số ngày trước khi mật khẩu hết hạn nằm trong khoản: từ 14 đến 730
  • Số ngày trước khi người dùng được thông báo về thời gian hết hạn từ trong khoảng từ 1 đến 30

 

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments