Microsoft 365 | Khoá học Mastering Microsoft 365 Enterprise
View Post: 290 người truy cập bài viết
Tags :

Microsoft 365 là bộ sản phẩm dịch vụ hoạt động trên nền tảng đám mây của hãng công nghệ Microsoft, cung cấp hệ sinh thái các dịch vụ bao gồm: Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft Teams và bộ công cụ soạn thảo Microsoft Office ProPlus.

Người dùng có thể sử dụng Office 365 tại mọi lúc và trên nhiều loại thiết bị khác nhau khhi truy cập các dịch vụ này thông qua Internet. Nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng các ứng dụng có trong hệ sinh thái Microsoft 365 đòi hỏi quản trị viên tại doanh nghiệp phải có kế hoạch triển khai dịch vụ và quản lý các tài khoản người dùng trên nền tảng đám mây. Cũng như khả năng đồng bộ tài khoản người dùng tại On-Premise.

Mastering Microsoft 365 Enterprise

Mastering Microsoft 365 Enterpeise là chương trình đào tạo được xây dựng để cung cấp các kiến thức về kỹ thuật đăng ký, cấu hình, quản trị và khai thác ứng Dụng Office 365 vào hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp. Thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện quá trình chuyển đổi số tiếp cận đến công nghệ “Cloud Computing” như xu thế hiện nay.

Microsoft 365 hay còn gọi là Office 365 là dịch vụ được được nhiều doanh nghiệp lựa chọn đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài khi quan tâm đến bảo mật và trải nghiệm của người dùng khi sử dụng Office 365 trong từng bộ phận các phòng ban.

Nội dung khoá học

Module 1: Designing Your Microsoft 365 Tenant

• Planning Microsoft 365 in your On-premises Infrastructure
• Planning Your Identity and Authentication Solution
• Planning Your Service Setup
• Planning Your Hybrid Enviroment
• Planning Your Migration to Office 365


Module 2: Configuring Your Microsoft 365 Tenant

• Planning  Your Microsoft 365 Experience
• Configuring  Your Microsoft 365 Experience
• Managing User Accounts and Licenses in Microsoft 365
• Managing Security Groups in Microsoft 365
• Implementing Your Domain Services
• Leveraging FastTrack and Partner Services


Module 3: Configuring your Microsoft 365 Tenant

• Exercise 1 – Set up a Microsoft 365 Trial Tenant
Task 1 – Obtain Your Office 365 Credentials
Task 2 – Set up the Organization Profile
Task 3 – Add a Custom Domain
Task 4 – Create Office 365 User Accounts
Task 5 – Create and Manage Groups
Task 6 – Prepare for Microsoft Azure Active Directory
Task 7 – Recover Groups using PowerShell


Module 4: Managing Your Microsoft 365 Tenant

• Configuring Tenant Roles
• Managing Tenant Health and Services


Module 5: Managing your Microsoft 365 Tenant (cont)

• Exercise 1 – Manage Administration Delegation
Task 1 – Assign Delegated Administrators in the Microsoft 365 Admin Center
Task 2 – Manage Delegated Administrators with Windows PowerShell
Task 3 – Verify Delegated Administration
• Exercise 2 – Monitor and Troubleshoot Office 365
Task 1 – Troubleshoot Mail Flow in Office 365
Task 2 – Monitor Service Health and Analyze Reports
Task 3 – Submit a Help Request to Microsoft Support


Module 6: Office 365 Overview

• Exchange Online Overview
• SharePoint Online Overview
• Teams Overview
• Additional Resources Overview
• Device Management Overview


Module 7: Office 365 Overview

• Exercise 1 – Exchange Online Overview
Task 1 – Manage Recipients
Task 2 – Manage Groups
Task 3 – Upgrade Distribution Lists
Task 4 – Manage Resources
Task 5 – Configure a Naming Policy
Task 6 – Manage Contacts
Task 7 – Configure Messaging Protection
Task 8 – Manage Connection Filters
Task 9 – Manage Spam Filters
Task 11 – Configure Accepted Domains
• Exercise 2 – SharePoint Online Overview
Task 1 – Site Management
Task 2 – Hierarchical Permissions
• Exercise 3 – Teams Overview
Task 1 – Manage Meeting Policies
Task 2 – Manage Meeting Settings
Task 3 – Manage Messaging Policies
Task 4 – Create a Resource Account
Task 5 – Create a Call Queue
Task 6 – Create a Calling Policy
Task 7 – Manage External Access
Task 8 – Manage Guest Access
Task 9 – Manage Team Settings


Module 8: Configuring  Office 365

• Office 365 Client Overview
• Configuring Office Client Connectivity to Office 365


Module 9: Managing Office 365 ProPlus Deployments

• Managing User-Driven Client Installations
• Managing Centralized Office 365 ProPlus Deployments
• Configuring Office Telemetry
• Configuring Microsoft Analytics


Module 10: Managing Office 365 ProPlus installations

• Exercise 1 – Prepare an Office 365 ProPlus Managed Installation
• Exercise 2 – Manage a Centralized Office 365 ProPlus Installation


Module 11: Planning and Implementing Identity Synchronization

• Introduction to Identity Synchronization
• Planning for Azure AD Connect
• Implementing Azure AD Connect
• Managing Synchronized Identities
• Password Management in Microsoft 365


Module 12: Implementing Identity Synchronization

• Exercise 1 – Set up your organization for identity synchronization
Task 1 – Configure your UPN suffix
Task 2 – Prepare problem user accounts
Task 3 – Run the IdFix tool and fix identified issues
Task 4 – Prepare for Directory Synchronization
Task 5 – Running Azure AD Connect and Performing a Full Synchronization
• Exercise 2 – Implement Identity Synchronization
Task 1 – Create an Identity Mismatch Scenario for Synchronization
Task 2 – Create Group Accounts to Test Synchronization
Task 3 – Change Group Membership to Test Synchronization
Task 4 – Force synchronization
Task 5 – Validate the Results of Directory Synchronization
Task 6 – Use Soft Matching to Troubleshoot Identity Mismatch
Task 7 – Use Hard Matching to Troubleshoot Identity Mismatch
• Exercise 3: Implement Password Management
Task 1 – Deploy Azure AD Pass-Through Authentication
Task 2 – Deploy Azure AD Smart Lockout

Module 13: Implementing Application and External Access

• Implementing Applications in Azure AD
• Configuring Azure AD App Proxy
• Designing Solutions for External Access
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments